کَلکَتّه

 

 پایتخت ایالت بنگال غربی در کشور هندوستان است.

یکی از شهرهای مهم این کشور است که تا چند سال پیش پرجمعیت‌ترین شهر هند بود ولی اکنون دهلیو بمبئیاز آن پر جمعیت‌ترند. از سال ۱۷۷۲تا ۱۹۱۱کلکته پایتخت هندوستان بود و پس از آن مرکزیت حکومت به دهلی نوانتقال یافت.

از سال ۲۰۰۱نام این شهر را به "کولکاتا" برگرداندند تا به تلفظ بنگالیآن نزدیک‌تر باشد ولی همچنان در نوشته‌های فارسی مانند برخی دیگر از زبان‌ها همان صورت قدیمی به‌کار می‌رود

.