جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌هندوستان

 

 مدارك

شرايط

ارزشيابي

Diploma

Bachelor

دوره های تحصيلی دو تا سه ساله با داشتن ديپلم دوازده ساله دبیرستان يا پيش دانشگاهی

كارداني

Bachelor

دوره های تحصیلی سه و چهار ساله در دانشگاه های گروه یک و دو با داشتن دیپلم دوازده ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی*

دوره های تحصیلی پنج ساله در دانشگاه های گروه یک و دو با داشتن دیپلم دوازده ساله دبیرستانيا پيش دانشگاهي*

 

كارشناسي

Master

دوره های تحصیلی دو تا سه ساله در دانشگاه‌هاي گروه يك و دو

 

 

 

كارشناسي ارشد

 

 

 (Ph.D.)

 

از دانشگاه‌هاي گروه يك و دو**

 

 

 دکترا

 

 

*ارزشيابي مدارك كارشناسي در رشته هاي مورد نياز كشور فقط در خوددانشگاه ها (Campus) يا دانشكده هاي وابسته با درجه Aاز NAACيا NBA/AICTEمي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد. ضمناً دوره هاي زبان و Diplomaارزشيابي نمي شود.

**براي ارزشيابي دائم مدرك دكتري از گروه ب به شرط داشتن مقاله علمي ـ پژوهشي در حد ISI/ISCاز رساله دكتري يا گذراندن پيش دكتري (M.Phil.)  يا گذراندن واحد درسي (CourseWork) و يا امتحان جامع دكتري (P.E.)برابر با گروه الف اقدام خواهد شد.