• علوم پزشکی و دارویی 

 •    کشاورزی و بیوتکنولوژی

 •      علوم کامپیوتر

 •      فن آوری اطلاعات

 •      برق، الکترونیک و ارتباطات مهندسی

 •      امور مالی و مدیریت

 •      مهندسی

 •      محیط زیست و علوم زمین

 •      علم و فناوری

 •      ریاضیات

 •      علوم اجتماعی و مردم شناسی

 •       مجلات علوم تربیتی و روانشناسی‎

 •       زبان شناسی و زبان های خارجه

 •        فلسفه و حقوق

 •       تاریخ

 •      هنر و معماری