اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 اسامي دانشگاههاي معتبر(قابل ارزشيابي)

 

بر اساس مصوبه شورایعالی ارزشیابی مورخ 95/07/27 و با در نظر گرفتن رتبه بندی های مورد تایید و بررسی های کارشناسی مد نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، لیست نهایی دانشگاه های مورد تایید وزارت متبوع جهت ورودی های سال تحصیلی 18-2017 در دانشگاه های خارج از کشور در رشته های مرتبط علوم پزشکی به شرح زیر می باشد:

 

 لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت ورودی های سال تحصیلی 18-2017