پزشکی،پیراپزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

  بیوتکنولوژی، ژنتیک و فناوری های نوین

 زبان شناسی و زبان های خارجه

 جامعه شناسی و روانشناسی

 کشاورزی و منابع طبیعی

 هنر و روزنامه نگاری

 علوم انسانی و حقوق

 مدیریت و اقتصاد

  فنی مهندسی

 تربیت بدنی

 علوم پایه

 جغرافیا

 کرسی های آزاد اندیشی