بسمه تعالی

 

شكي نيست كه امروزه فناوري به عنوان يكي از مهم ترين عوامل توسعه اقتصادي و صنعتي كشورها مطرح مي باشد.  فناوري (تكنولوژي) به عنوان روش و فوت و فن انجام كارها و جنبه عملي علم انسان، با گذشت روزگار، پيچيده تر، گسترده تر و عميق تر گشته و حتي به صورت وسيله برتري ملتي بر ديگر ملل تغيير شكل يافته است . امروزه كشورهاي پيشرفته و پيشتاز، از فناوريهاي نيرومندتر و پيچيده تري برخوردار هستند . گروهي از كشورهاي تازه صنعتي شده نيز با استفاده از راهكارهاي مختلف و متناسب با فرهنگ خويش، درصدد ارتقا و توسعه سطح فناوري كشور خود برآمده اند. ايجاد فن بازار به عنوان مركز و مرجع مبادلات فناوري يكي از سازوكارهاي پيشرفته و نوپا در جهت دستيابي به هدف فوق الذكر محسوب مي شود.

در این بخش تلاش می شود تا ضمن شناخت شرکت های دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی و محققین در کشور ایران و هند، آنها را به هم ارتباط داده و همچنین ایده ها و اختراعات محققین ایرانی در هند و ایران را به مراکز مهم ایران و هند ارتباط داد تا برای ایده های مهم و در راستای نیاز کشور سرمایه گذار پیدا شود و از حمایتهای ارگانها و سازمانهای ذینفع برای تحقق و پیاده سازی ایده و فن استفاده نمود. از تمامی دانشجویان نیز دعوت می شود تا ایده ها و ابداعات و اختراعات خود و یا افرادی که ایده ها و فناوری هایی دارند را برای رایزنی علمی ارسال نمایند تا در این بخش عرضه شده و مورد حمایتهای سازمانهای ایران قرار گیرد.

 

 اخبار همایش ها و نمایشگاه ها

 معرفی ایده های نو برای سرمایه گذار

 معرفی ایده های نوآورانه

 معرفی شرکت های دانش بنیان و محصولات آنها

 معرفی شرکتهای تحقیقاتی و مراکز رشد و محصولات آنها

 نیازمندی های تکنولوژی