بسمه تعالی

 

در خصوص ادامه تحصیل متقاضیان مقطع دکتری در مراکز تحقیقاتی خارج از دانشگاه میسور به آگاهی می رساند موضوع در کمیسیون ارزشیابی مطرح و پس از بررسی مقرر گردید ادامه تحصیل متقاضیان در مراکز تحقیقاتی که مورد تایید دانشگاه میسور هستند و لیست آن بر روی سایت دانشگاه یاد شده قرار دارد در صورتی که مراحل ثبت نام و صدور مدرک توسط دانشگاه میسور انجام شود، بلامانع باشد. شایان ذکر است اعتبار آن دسته از مراکز تحقیقاتی، مانند AnSI، که نام آنها در لیست مذکور قرار ندارد می تواند با پیشنهاد رایزن محترم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.