بسمه تعالی

 

پذیرش دانشجویان در رشته های پزشکی و دندانپزشکی در ایالت تامیل

با سلام ، بر اساس خبر منتشر شده در روزنامه ایندین اکسپرس جدید  مورخ 28 ژانویه 2017 "در ایالت تامیل نادو برای سال جدید قانونی را میخواهند وضع کنند که دانشجویان در ایالت تامیل نادو در دانشکده های این ایالت در رشته های پزشکی و دندانپزشکی برای 85 درصد ظرفیت دانشگاهها بدون امتحان نیت و بر اساس نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی پذیرش شوند. همه احزاب ایالت تامیل نادو مخالف برگزاری آزمون نیت هستند. بر این اساس، این درخواست در مجلس ایالتی از امروز مورد بحث قرار میگیرد و پس از توافق جمعی، باید از فرماندار ایالت مجوز گرفته شود و سپس به دولت مرکزی ارسال شود تا پس از موافقت دولت مرکزی ، رییس جمهور دستور دهد."