بسمه تعالی

 

همایش تقدیر از دانشجویان شاهد و ایثارگر هند و شبه قاره

 

 

 

 

 

 

 

.